Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op servicecontracten tussen PowerBee en de klant, zowel professioneel als MKB.

Telkens het contract vernieuwd wordt, wordt het geacht vernieuwd te zijn op basis van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de PowerBee website: https://powerbee.odoo.com/terms

1. Doel van het contract, offerte en prijs

1.1 Zodra de offerte door de Klant is aanvaard, wordt deze geacht de Bijzondere Voorwaarden te vormen.

1.2. De offerte is geldig voor de aangegeven periode en onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en middelen. PowerBee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door derden.

1.3 De prijs is exclusief BTW en wordt door de Partijen in de Bijzondere Voorwaarden bepaald op basis van de verstrekte informatie en kan door PowerBee worden herzien in geval van wijzigingen in de eisen van het project. 

1.4 Eventuele provisie of andere betaling door PowerBee aan een derde of als tegenprestatie voor de levering van zaken of de onderhandeling van de Overeenkomst namens PowerBee, is inbegrepen in de met de Klant overeengekomen prijs.

2. Uitvoering van de diensten Wij verbinden ons ertoe de diensten uit te voeren binnen het overeengekomen tijdsbestek, met inachtneming van de normale werkuren en werkdagen.

3. Betaling

3.1 De betalingsvoorwaarden staan vermeld in de offerte. Betalingen dienen te geschieden binnen de gestelde termijn, uitsluitend in euro’s, op rekening van PowerBee.

3.2 In geval van laattijdige betaling zal, naast de administratieve kosten, de niet-betaling van een factuur op de overeengekomen vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de aanrekening van verwijl intresten op alle onbetaalde verschuldigde bedragen tegen de rentevoet voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

3.3 Alle gerechtelijke ,buitengerechtelijke kosten en redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, al dan niet in het kader van een procedure, ontstaan door niet-betaling binnen de gestelde termijnen, alsmede de vertragingsrente, komen ten laste van Afnemer. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen standaard minstens 10% van de verschuldigde bedragen. Het toestaan van uitstel van betaling door Powerbee kan enkel beschouwd worden als een commercieel gebaar en kan in geen geval beschouwd worden als een erkenning van fout in hoofde van Powerbee, noch als een verzaking aan één van de clausules van het Contract.

4. Aansprakelijkheid en garantie

4.1 Wij streven ernaar diensten en materialen van hoge kwaliteit te leveren. We bieden garanties zoals gespecificeerd in de offerte.

4.2 Behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en tenzij anders vereist door dwingend recht, is PowerBee alleen aansprakelijk, hetzij contractueel of anderszins, voor enig verlies of schade geleden door de klant of enig ander persoon als gevolg van grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van de kant van PowerBee. 4.3) In het geval dat PowerBee gehouden is tot betaling van schadevergoeding, is zij niet aansprakelijk voor enige niet voorzienbare, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, productieverlies, vermindering van gebruikswaarde, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen. 4.4) In alle gevallen kan de door PowerBee verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan € 5.000 per schadegeval. De Klant dient elke vordering tot schadevergoeding binnen dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan van het schadebrengende feit of nadat de schade redelijkerwijs is vastgesteld per aangetekend schrijven kenbaar te maken, bij gebreke waarvan haar recht op schadevergoeding vervalt. 4.5) In alle gevallen kan PowerBee niet verantwoordelijk worden gehouden voor garanties op geïnstalleerde apparatuur, de klant accepteert alleen de garantie van de fabrikant. 4.6) De dienstverlening van PowerBee is een adviesdienst waarbij de cliënt de uiteindelijke beslisser blijft. PowerBee kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële resultaten van door de cliënt uitgevoerde operaties.

5. Annuleringen en Wijzigingen

5.1 Annuleringen of wijzigingen van het project moeten schriftelijk worden doorgegeven.5.2) Kosten als gevolg van annuleringen of wijzigingen zijn afhankelijk van de voortgang van het project. 5.3) De cliënt deelt onverwijld alle informatie mee die betrekking heeft op een wijziging van de gegevens of situaties waarop het contract betrekking heeft (zoals energieverbruik, toevoeging of verwijdering van energieverbruikspunten, enz.)

6. Geschillen

De partijen verbinden zich ertoe te trachten elk geschil in der minne en te goeder trouw op te lossen, onder meer door middel van een erkende bemiddelaar indien een van de partijen daarom verzoekt. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Brussel.

7. Contractuele documenten

7.1 De Contractdocumenten zijn : De offerte en de daarin vermelde bijzondere voorwaarden; mandaat ondertekend door de klant

Deze algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk alle contractuele aankoopvoorwaarden van de Klant uit.

7.2 Aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen plaatsvinden in de vorm van een schriftelijk addendum dat door beide partijen is ondertekend. Als een dergelijk addendum wordt opgesteld, heeft het voorrang op deze voorwaarden.

8. Verlenging van het contract In het geval van een opeenvolgend uitgevoerd contract met een vaste duur van meer dan drie (3) maanden, zal PowerBee een voorstel tot verlenging schriftelijk of per e-mail communiceren aan de Klant, ten minsteéén maand voor het geplande einde van het contract. Indien de Klant geen bezwaar maakt, wordt het contract geacht stilzwijgend te zijn verlengd. 9. Faillissement en reorganisatie 9.1) In geval van faillissement van een der Partijen eindigt deze Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang op de datum van het vonnis waarbij het faillissement wordt uitgesproken, zonder dat voorafgaande kennisgeving aan de andere Partij of rechterlijke tussenkomst vereist is.

9.2. Indien de Klant wordt toegelaten tot een gerechtelijke reorganisatie, zijn de facturen van PowerBee contant betaalbaar bij ontvangst, bij gebreke waarvan de overeenkomst wordt beëindigd, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

10. Overmacht

10.1. In het kader van dit Contract wordt Overmacht gedefinieerd als uitzonderlijke omstandigheden, al dan niet voorzienbaar, waarvan de Partijen het optreden of de gevolgen redelijkerwijs niet hebben kunnen voorkomen en die van dien aard zijn dat zij de nakoming van alle of een deel van hun verplichtingen uit hoofde van het Contract tijdelijk of blijvend verhinderen of abnormaal bezwarend maken, rekening houdend met de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van hen kan worden verlangd.

10.2 Als overmacht gelden in het bijzonder: stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of enig ander collectief arbeidsconflict, oorlog, burgerlijke onlusten, pandemieën, vernietiging door brand of enige andere oorzaak, gedeeltelijke of gehele stillegging van het verkeer, gerechtelijke of overheidsbesluiten.

10.3 In geval van overmacht kunnen Partijen de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten. Een verplichting tot betaling van een geldsom kan nimmer door een geval van Overmacht worden aangetast.

10.4 De Partij die getroffen wordt door de gebeurtenis van overmacht stelt de andere Partij hiervan onverwijld in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de gebeurtenis te verhelpen of de gevolgen ervan te beperken.

10.5 Elke Partij kan het Contract beëindigen indien het geval van Overmacht langer dan één (1) maand duurt.

11 Vertrouwelijkheid

De partijen erkennen de vertrouwelijke aard van het onderwerp van deze overeenkomst en komen verder overeen te voldoen aan PowerBee’s privacybeleid, zoals beschikbaar op https://powerbee.energy/privacy-policy/

11.1 Zonder toestemming van de andere Partij mogen geen Contractgegevens aan derden worden verstrekt (met uitzondering van aan de Partijen gerelateerde Bedrijven).

11.2 Op voorwaarde dat zij een geheimhoudingsplicht aanvaarden: de Partijen mogen het onderwerp en de gegevens van het Contract meedelen aan hun verzekeraars, makelaars, adviseurs, onderaannemers en financiële instellingen.

11.3 Elke Partij blijft aansprakelijk voor elke inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting, die tot drie jaar na het einde van het Contract van kracht blijft.

11.4 Alle informatie die tijdens de uitvoering van dit Contract door de ene Partij aan de andere bekend wordt gemaakt en die van technische of commerciële aard is, met betrekking tot de activiteiten of klanten, leveranciers of partners van een Partij, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

11.5 Informatie wordt echter niet als vertrouwelijk beschouwd als: (i) deze vrij beschikbaar is voor het publiek op de Ondertekeningsdatum van het Contract; (ii) deze is verkregen via een derde partij zonder dat deze derde partij een geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

11.6 Partijen zullen het vertrouwelijke karakter van de hierboven bedoelde informatie strikt bewaren en ervoor zorgen dat deze verplichting wordt nageleefd door de personen die zij in dienst hebben of met wie zij samenwerken.

11.7 De gegevens met betrekking tot de energieverbruik/productiecurves van de klant die PowerBee verzamelt in het kader van de constructie van haar algoritmen blijven eigendom van PowerBee, ook na afloop van het contract.

12. Overdracht van het Contract Een Partij mag het Contract alleen overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

13 Communicatie tussen de Partijen Alle communicatie of kennisgevingen in het kader van dit Contract dienen schriftelijk en uitsluitend persoonlijk, per post of per e-mail te worden gedaan aan het adres dat door de Klant op de Offerte is vermeld. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen, in geval van verzending per post, op de derde werkdag na de datum van verzending en, in geval van verzending per e-mail, op de datum van verzending.

14. Elektronische handtekening De Partijen komen overeen dat dit Contract en alle wijzigingen en kennisgevingen ondertekend kunnen worden door middel van een elektronische handtekening en dat deze handtekening hetzelfde effect zal hebben als een originele handtekening.

15 Vrijstellingen en geannuleerde bepalingen  (15.1 Het afstand doen door een Partij van de handhaving van een recht voortvloeiend uit het Contract mag niet worden opgevat als een definitieve afstand van dat recht. Indien een Partij formeel afstand doet van een uit het Contract voortvloeiend recht, mag een dergelijke afstandsverklaring niet worden opgevat als een afstandsverklaring van de overige uit het Contract voortvloeiende rechten.  (15.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank nietig wordt verklaard of ongeldig of onwettig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, wordt deze bepaling als ongeldig beschouwd, maar de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven van kracht en blijven de relatie tussen de Partijen regelen. De Partijen komen bijeen om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de ongeldige bepaling door een geldige bepaling met een gelijkwaardig resultaat.

16. Volledige overeenkomst Het Contract zoals beschreven in Artikel 7 vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en annuleert en vervangt alle eerdere overeenkomsten, brieven, regelingen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, die mogelijk hebben bestaan tussen de Partijen, tenzij beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen deze op te nemen in de contractuele documenten.